ดัชนีแสดง ความนิยมเว็บไซต์ และความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์      
      
Traffic Rating เป็นการเปรียบเทียบระดับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ดูจากจำนวนหน้าที่ถูกเปิด) โดยเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 10 คำนวนจากอัตราส่วนระหว่างเพจวิวรายวันของเว็บไซต์ กับเพจวิวรายวันของเว็บไซต์สมาชิกทั้งหมด

วิธีการอ่านค่า

 • 7.5 - 10 ประมาณเพจวิวมากกว่า 100,000 ต่อวัน
 • 6 - 7.5 ประมาณเพจวิว 10,000 - 100,000 ต่อวัน
 • 4 - 6 ประมาณเพจวิว 1,000 - 10,000 ต่อวัน
 • 0 - 4 ประมาณเพจวิวน้อยกว่า 1,000 ต่อวัน

Popularity Rating เป็นการเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าชม โดยเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 10 คำนวนจากอัตราส่วนระหว่าง UIP รายวันของเว็บไซต์ กับ UIP รายวันของเว็บไซต์สมาชิกทั้งหมด

วิธีการอ่านค่า

 • 7.5 - 10 IP มากกว่า 10000 ต่อวัน
 • 5 - 7.5 IP มากกว่า 1000 ต่อวัน
 • 4 - 5 IP มากกว่า 100 ต่อวัน
 • 0 - 4 IP น้อยกว่า 100 ต่อวัน

Content Rating เป็นค่าที่ประเมินความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยพิจารณา จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชม เป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 10 ซึ่งจะคำนวนจาก Average Visit Time, Visit Depth และ Exit Rate

วิธีการอ่านค่า

 • 8 - 10 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหามาก คนเข้าเว็บ สนใจติดตามมาก
 • 5 - 8 เนื้อหาค่อนข้างดี
 • 3 - 5 ระดับทั่วไป สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย ดูสถิติพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
 • 1 - 3 ควรต้องปรับปรุงเนื้อหาและลิงค์ภายเว็บให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
 • 0 เว็บที่มีผู้เข้าชมน้อยมาก

Social Rating เป็นค่าที่ประเมินความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยพิจารณา จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชม เป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 10 ซึ่งจะคำนวนจาก Referrer ของ Facebook และ Twitter มารวมกัน

Facebook จะใช้สี เขียวอ่อน แสดงในเส้นกราฟ  
Twitter จะใช้สี เขียวแก่ แสดงในเส้นกราฟ  

วิธีการอ่านค่า

 • 8 - 10 เว็บไซต์ที่มีคนกดต่อ มาจาก Facebook และ Twitter มาก